podpora-lesu

JAK PODPOŘIT LESY

Lesy a péče o ně by se měly stát jednou z nejvyšších priorit politické reprezentace České republiky, protože podcenění současné situace negativně poznamená kvalitu života nejen naší generace, ale i generace našich dětí. Zástupci lesnicko-dřevařského sektoru žádají tímto o významnou podporu poprvé v porevoluční době. Do roku 2018 bylo lesní hospodářství ekonomicky plně soběstačné, ve srovnání se zemědělstvím bylo příjemcem minimálních podpor a z lesních majetků byly státu odvedeny desítky miliard. Pouze z podniku Lesy ČR bylo za posledních 6 let odvedeno do státní pokladny zhruba 37 miliard korun. Bohužel z tohoto podniku (největšího správce lesů v ČR) byly také odčerpány všechny rezervy včetně dříve nedotknutelných rezerv na obnovu lesa.
Vyzýváme politickou reprezentaci, aby v přístupu k lesům plnícím nezastupitelné celospolečenské funkce reflektovala závažnost situace. Stát by měl, podobně jako při jiných živelních katastrofách, podpořit opatření pro zastavení dalšího rozvoje katastrofy.

 

Dle časové reálnosti a naléhavosti navrhujeme oblasti nezbytných opatření:

Prioritní opatření

 •  Vytvořit kompenzační nástroj dopadů sucha na lesy pro všechny vlastníky lesů. Výše celkové podpory musí být adekvátní ke skutečným škodám.
 • Stát by měl aktivně napomoci v hledání nástrojů stabilizace trhu s dřívím a efektivní ochrany lesa. Opatřeními mohou být: rajonizace lesů, doplněná o kompenzační mechanismus pro vlastníky lesů, časově omezené zastavení těžeb souvislých ploch sterilních kůrovcových souší spojené se zákazem vstupu do lesů.
 • Navýšit podporu v ochraně lesa v perspektivních oblastech pro pěstování smrku (mimo kalamitní epicentra).
 • Podpořit asanaci kůrovcového dříví u všech vlastníků lesů a provedení asanace kontrolovat.
 • Zjednodušit pravidla pro přenos sadebního materiálu s cílem přednostně a co nejrychleji zalesnit vzniklé kalamitní plochy a tím minimalizovat negativní ovlivnění vodního režimu.
 • Podpořit rychlou a úspěšnou obnovu porostů včetně využití přirozené obnovy. Cílem podpory musí být zakládání druhově pestrých a pokud to bude možné i věkově diferencovaných porostů s perspektivou vyšší odolnosti vůči klimatickým změnám a výkyvům.
 • Nalézt efektivní způsob hodnocení vlivu zvěře na les a z něj vycházející nástroje umožňující dosažení takových stavů zvěře, aby škody zvěří nebyly zásadním limitem pro úspěšnou obnovu.
 • Účinně podpořit širší využívání dříví včetně energetického využití koncovými zákazníky zejména lokálního charakteru a hledat nové trhy, zejména mimo Evropu.
 • Rozšířit možnosti řešení kalamity u vlastníků lesů a podnikatelů v lesním hospodářství podporou technologií na těžbu, asanaci, odvoz a skládkování kalamitního dříví.
 • Vytvořit motivující pracovní podmínky pro tuzemské pracovníky a firmy tak, aby se zvýšila atraktivita a efektivita práce v lesích.
 • Vytvořit podmínky pro operativní získávání zahraničních pracovníků a firem pro boj s kalamitou.

 

 

Legislativní oblast

 • Pokračovat ve změnách legislativy, aby lépe korespondovala se současnou situací a umožňovala efektivní boj s kůrovcem, zejména pak zvýšit efektivitu činností v ochraně lesa a umožnit vlastníkům a správcům lesů operativní rozhodování.
 • Zásadním aspektem změny legislativy musí být to, aby práce lesníka spočívala v péči o les. Je tedy nutné razantně snížit administrativní zátěž pracovníků v lesním hospodářství.
 • Podporovat aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek tak, aby umožňovala operativní řešení kalamitních situací v lesích.
 

Střednědobá opatření

 • Paralelně s akutními změnami legislativy připravovat koncept státní lesnické politiky, která by reagovala na nově vzniklé podmínky a respektovala celospolečenské funkce a přínosy lesů.
 • Srozumitelná a dlouhodobá státní lesnická strategie by měla přinést také čitelné podnikatelské prostředí, které by umožnilo další rozvoj lesnicko-dřevařského sektoru na úrovni vlastníků, lesnických firem i dřevozpracujícího průmyslu.
 • Zohlednit a finančně kompenzovat vlastníkům zajišťování ekosystémových funkcí lesů. Je třeba požádat o pomoc Evropskou unii a za současné situace také přehodnotit rozložení dotačních podpor v resortu zemědělství.
 • Musí být plošně obnovena funkčnost státní správy lesů jako jediného orgánu, který může ovlivňovat vývoj situace na celém území ČR. Státní správa lesů musí plnit roli partnera vlastníků lesů, ale také dohledu nad dodržováním lesního zákona zejména v oblasti ochrany lesa.
 • Stanovit jasnou odpovědnost a kontrolovatelné oblasti činností státem placených odborných lesních hospodářů a v návaznosti na tato opatření navýšit jejich podporu. Před tímto krokem nastavit činnost OLH tak, aby lépe korespondovala se situací v lesním hospodářství i očekávaným vývojem.
 • Zásadní podpora zpomalení dopadů sucha a kůrovcové kalamity by měla být celospolečenským zájmem, tedy nejen zájmem Ministerstva zemědělství, ale všech dotčených ministerstev včetně Ministerstva životního prostředí, protože dopady současné situace se netýkají pouze vlastníků lesů, ale i životního prostředí všech občanů ČR.
 • Podřízené organizace MŽP se musí stát aktivními součástmi boje s dopady změn klimatu a nemohou být pouze represivním orgánem pokutujícím vlastníky lesů v případech způsobených vyšší mocí, kdy pokuta již nic neřeší a pouze prohlubuje kritickou situaci vlastníků lesů.
 • Vlastníky lesů je třeba podpořit v péči o vodní toky a zadržování vody v krajině.
 • Nastavit funkční finanční podporu sdružování drobných vlastníků lesa za účelem společného hospodaření.
 • Podpořit učňovské a střední lesnické školství.


Žádáme politickou reprezentaci o urychlené zahájení kroků k odpovídající podpoře zachování lesních ekosystémů a všech jejich funkcí, prioritně pak o zohlednění role lesů v zadržování vody v krajině. Je nezbytné, aby závažnost problému zohlednily všechny zúčastněné resorty a konstruktivně spolupracovaly v otázkách finanční podpory, ochrany životního prostředí a zdrojů vody, ale i v oblasti logistiky a skladování dříví.

 

 • Prosíme občany o podporu v boji s dopady sucha a kůrovcovou kalamitou a o toleranci s omezeními, která z tohoto mohou plynout.
 • Žádáme všechny vlastníky lesů, aby své lesy pravidelně kontrolovali a neohrožovali svou případnou nečinností lesy sousedních vlastníků.
 • Vyzýváme k solidaritě mezi všemi subjekty lesnicko-dřevařského sektoru.


Celou šíři problému nelze popsat jednoduše. Jednoduché řešení neexistuje. Varujeme proto současně před všemi, kteří taková řešení nabízejí.
Stejně jako v historii (například imisní kalamita v Krušných nebo Jizerských horách v 80. letech) udělají lesníci maximum, aby předali dalším generacím lesní ekosystémy ve stavu, kdy budou přinášet užitek celé společnosti. Toho ovšem lesníci bez odpovídající pomoci státu nemohou v současných podmínkách dosáhnout.

Signatáři Lesnické výzvy