uvod1
 
Lesnická výzva
 

České lesy jsou v ohrožení. Další podceňování dopadů sucha na lesy a kůrovcové kalamity i nepřizpůsobení hospodaření může vést k zásadním negativním dopadům na celou společnost !

uvod7
 
Lesnická výzva
 

I když to nemusí být na první pohled patrné, katastrofa v lesích se dotýká všech občanů v ČR a jedná se o jeden z nejzávažnějších problémů, který by měla politická reprezentace aktuálně řešit !

uvod3
 
Lesnická výzva
 

Rozšíření kůrovcové kalamity na celé území ČR by znamenalo přímé škody na produkci dříví ve výši více než 500 miliard korun a ekologické či vodohospodářské škody v ještě vyšších částkách!

uvod4
 
Lesnická výzva
 

Lesy jsou zásobárnou vody. S razantním úbytkem lesních porostů se dramaticky zvýší nejen riziko vysychání krajiny, doprovázené nedostatkem zdrojů pitné vody, ale i riziko povodní !

uvod5
 
Lesnická výzva
 

Jedním z podstatných předpokladů zvládnutí současné plošné kalamity je vzájemná solidarita společnosti s lesníky a vlastníky lesů i solidarita jednotlivých lesnicko-dřevařských subjektů mezi sebou.

uvod6
 
Lesnická výzva
 

S rozvojem kalamity hrozí omezení vstupu do lesů na rozsáhlých plochách.

uvod2
 
Lesnická výzva
 

Tak jako v minulosti lesníci s kalamitou bojují a v boji vytrvají. Lesy se ale při takto rozsáhlé přírodní katastrofě i při sebezodpovědnějším přístupu vlastníků lesů neobejdou bez rychlé a účinné pomoci státu !

Lesnická výzva

K zodpovědnému přístupu k národnímu bohatství – lesům

Lesnická výzva je společným prohlášením profesních lesnicko-dřevařských organizací a dalších subjektů s vazbou na lesnictví, které upozorňují na obrovská rizika, jež může přinést podcenění dopadů současné kůrovcové kalamity, způsobené primárně následky extrémního sucha a nadprůměrných teplot.
Lesníci a majitelé lesů vyzývají politickou reprezentaci k aktivnímu a zodpovědnému řešení této situace a poprvé od roku 1989 žádají český stát o významnější podporu a přijetí účinných opatření. Lesníci jsou odhodláni s kalamitou bojovat. Pro efektivní boj je ale nezbytně nutná adekvátní podpora boje s kůrovcovou kalamitou a adaptačních opatření na klimatické změny a výkyvy i podpora obnovy lesů v zasažených oblastech.

Kompletní text lesnické výzvy