mozne-dopady

JAKÉ MOHOU BÝT DOPADY SUCHA A KŮROVCOVÉ KALAMITY

Případný rozvoj kůrovcové kalamity na celém území České republiky by měl konkrétní negativní dopady na občany České republiky

Hrozí rozpad porostů a ztráta vhodných stanovišť pro mnoho druhů rostlin a živočichů včetně rizika vymírání chráněných druhů.

Na kalamitních plochách dochází k vysokému výparu vody a ve srovnání se zdravými lesními porosty i k významnému plošnému nárůstu teplot. To vše může mít zásadní negativní vliv na vodní režim a dlouhodobě může být ohroženo zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Lesníci také často pečují o malé vodní toky, jako nejdůležitější část povodí. Například Lesy ČR jsou největším správcem malých vodních toků v ČR. Z důvodů propadu cen dříví již nebudou vlastníci lesů schopni financovat péči o vodní toky, kterou doposud hradili ze zdrojů z prodeje dříví. Snížení hladiny podzemní vody je již v některých oblastech jasně patrné. Rizikem odlesnění svahů je snížení schopnosti zadržení srážek a vznik povodní.

Masivní dočasné odlesnění může vést i ke snížení kvality ovzduší a lokálnímu nárůstu teplot.

Pouze škody na výnosech a z předčasného smýcení porostů dosáhly v roce 2018 více než 18,1 miliardy korun a pro rok 2019 jsou škody odhadovány na více než 30 miliard korun. Škody v podobných řádech je reálné očekávat i v následujících letech. V ohrožení jsou téměř všechny porosty s významným zastoupením smrku a nejistá je i prognóza dalších dřevin strádajících suchem. V případě, že by kůrovcová kalamita postihla veškeré lesy, kde je zastoupen smrk, dosáhly by při dnešních cenách dříví jen přímé ekonomické škody částky přesahující 500 miliard korun (tedy třetinu státního rozpočtu ČR).

Ekonomické problémy vlastníků lesů způsobené dramatickým poklesem cen jehličnatého dříví v Evropě mohou znamenat, že vlastníci nebudou mít prostředky na obnovu a ochranu porostů a hrozí nevratná degradace lesních půd.

Vznik kalamitních ploch představuje také zvýšení nákladů na ochranu obnovených porostů před zvěří, jejíž tlak bude ještě více komplikovat přirozenou obnovu a výsadbu druhově pestrých směsí.

Situace přináší také rizika v sociální oblasti. Hrozí zánik pracovních příležitostí na venkově. Existenční ekonomické problémy téměř všech vlastníků lesů předznamenávají riziko masivního přerozdělování lesních majetků, a to bez možnosti omezit přesun vlastnictví lesů do rukou zahraničních subjektů a osob.

Tato situace bude mít během následujících let velmi citelné dopady také na dřevozpracující průmysl. Rychlým poklesem produkce jehličnatého dříví, které tvoří hlavní surovinu většiny dřevozpracovatelů, mohou být ohroženy tisíce pracovních míst i nákladné investice.

Pokud by se kůrovcová kalamita rozšířila na většinu území České republiky, znamenalo by to omezení dostupnosti dříví a související zdražení výrobků ze dřeva.

Rozvoj kůrovcové kalamity a chřadnutí porostů vlivem sucha budou mít dopad na pohyb osob v lese. V důsledku rizika pádu stromů, pohybu techniky či těžby a asanace napadeného dříví je třeba očekávat zákazy vstupů do lesů.